Sleep
Sleepيکي از حالت هايي است که به کمک آن مي توان سطح مصرف انرژي در لپ تاپ را کم کرد. در اين حالت صفحه نمايش خاموش مي شود اما قسمت هاي ديگر لپ تاپ روشن خواهند بود و تمامي برنامه ها هم باز باقي مي مانند. اگر برنامه اي ذخيره نشده باشد و اتفاقي براي لپ تاپ رخ دهد برنامه ذخيره شده از دست خواهد رفت. هنگامي که لپ تاپ را در حالت Sleep قرار مي دهيد کارکردن مجدد با لپ تاپ آسان خواهد بود چون سرعت شروع کار مجدد لپ تاپ 10 برابر سريعتر از زماني خواهد بود که لپ تاپ را روشن مي کنيد.
دوشنبه 3 اسفند ماه 1388